Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

ZADANIA WŁASNE OBEJMUJĄ SPRAWY:

1.    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2.    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3.    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,

4.    lokalnego transportu zbiorowego,

5.    ochrony zdrowia,

6.    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7.    gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8.    edukacji publicznej,

9.    kultury, w tym biblotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10.  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11.  targowisk i hal targowych,

12.  zieleni gminnej i zadrzewień,

13.  cmentarzy gminnych,

14.  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15.  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16.  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17.  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18.  promocji gminy,

19.  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20.  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

 

Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji (art.7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym).

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-03 11:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-27 08:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6883
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-27 08:49