Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2009r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-04 08:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-04 08:04

Wójt Gminy Sadkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, polegających na między innymi:
- uruchomieniu i utrzymaniu linii telefonicznej i łącza internetowego z elektroniczną skrzynką pocztową,
- udzielaniu pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej – w tym udział w sprawach karnych jako przedstawiciel organizacji społecznych oraz podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych,
- pomocy w pisaniu pism procesowych, doradztwo prawne oraz przygotowanie klienta do współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
- interwencjach domowych w celu powstrzymania przemocy i nawiązania kontaktu z rodziną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2009-05-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-04 08:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-22 10:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-04 08:00
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-09 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-09 08:52

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności poprzez:
- organizowanie imprez kulturalno – oświatowych,
- upowszechnianie twórczości kulturalnej regionu poprzez udział w festiwalach, wystawach, przeglądach, warsztatach, konkursach itp.,
- organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających talenty artystyczne i zainteresowania,
- przygotowywanie się oraz udział w imprezach kulturalno – oświatowych.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2009-04-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-09 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-30 14:54

 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SADKOWICE W 2009 ROKU
 
WÓJT GMINY SADKOWICE
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności poprzez:
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
- upowszechnianie twórczości kulturalnej regionu poprzez udział w festiwalach, wystawach, przeglądach, warsztatach, konkursach, itp.,
- organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających talenty artystyczne
i zainteresowania,
- przygotowywanie się oraz udział w imprezach kulturalno – oświatowych.
 
Na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.
Środki publiczne na realizacje tego zadania wynosiły:
- w 2008 r. – 0 zł,
- w 2007 r. – 0 zł.
 
I. Zasady przyznawania dotacji.
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Sadkowice,
- prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
a także zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z ogłoszeniem o konkursie, na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Sadkowice nastąpi w trybie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
4. Dotacja jest przeznaczona na realizacje zadań, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie.
5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków wysokości, o jaką występuje oferent. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.
2. Szczegółowe terminy, warunki realizacji zadania, sposób rozliczania dotacji, zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.
 
III. Kryteria, tryb i termin rozpatrywania i wyboru ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sadkowice.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa ocenia:
a) zgodność projektu z zadaniami Gminy zawartymi w ogłoszeniu o konkursie oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowych – od 0 do 10 punktów,
b) możliwość realizacji zadania przez oferenta – od 0 do 10 punktów,
c) przedstawioną kalkulację kosztów zadania – od 0 do 10 punktów.
4. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na innych drukach niż wzór oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
b) nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,
c) niekompletne,
d) złożone po terminie.
5. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Sadkowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminasadkowice.pl w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 
Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu i opatrzona jego pieczęcią.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 31 marca 2009 roku w sekretariacie Urzędu Gminy
w Sadkowicach, Sadkowice 129A, pokój nr 1, do godziny 15ºº.
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności poprzez:
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych
- upowszechnianie twórczości kulturalnej regionu poprzez udział w festiwalach, wystawach, przeglądach, warsztatach, konkursach, itp.,
- organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających talenty artystyczne
i zainteresowania,
- przygotowywanie się oraz udział w imprezach kulturalno – oświatowych”.
Na kopercie muszą znajdować się dane podmiotu składającego ofertę, m.in. takie jak: nazwa, adres, numer telefonu.
 
Szczegółowe informacje o konkursie ofert, jak również wymagane formularze ofert wraz
z załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pokój nr 7, a także na stronie internetowej www.bip.gminasadkowice.pl .
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2009-02-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-25 09:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-19 10:56
Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-25 09:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-25 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8065
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:34:54