Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Postanowienie

Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice na fragmencie obrębu Sadkowice

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2018-05-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-07 13:19

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor informacji: Teresa Nowak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 11:42

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor informacji: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-04-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-18 12:32

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-25 09:52

Decyzja

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rygorze natychmiastowej wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie odcinków drogi powiatowej nr 4123 E od km 11+986 do km 23+298 prowadzonej w istniejących pasach drogowych oraz w pasach terenu przewidzianych na poszerzenie pasa drogowego” realizowanego w gminie Biała Rawska i gminie Sadkowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-21 13:47

Postanowienie

o braku potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie odcinków drogi powiatowej nr 4123 E od km 11+986 do km 23+298 prowadzonej w istniejących pasach drogowych oraz w pasach terenu przewidzianych na poszerzenie pasa drogowego”.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-09 13:32

Decyzja

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118E od km 9+569 do km 13+936 w istniejącym pasie drogowym

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-09 09:48

Decyzja

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przeróbce kopaliny- piasku - wydobywanego ze złoża Skarbkowa II, na działkach oznaczonych nr ew. 214/1, 215,216 połozonych w obrębie 25 Skarbkowa w gminie Sadkowice, powiecie rawskim, województwie łódzkim.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-11 12:57

Decyzja

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu piasków i żwirów ze złoża 'Skarbkowa III" zlokalizowanego w miejscowości Skarbkowa na działkach ewidencyjnych nr 352 i 353 gm. Sadkowice, pow. rawski, woj. łódzkie".

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-02 12:19

Decyzja

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stawu wodnego bezodpływowego na działce o numerze ewidencyjnym 319, obręb Skarbkowa, gm. Sadkowice, pow. rawski, woj. łódzkie".

 

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-02 12:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-02 12:20

Decyzja

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pod nazwą „eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Lubania" w miejscowości Lubania, gmina Sadkowice, powiat rawski, w obrąbie działki o nr ewidencyjnym 639/1, obręb Lubania, gmina Sadkowice.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-28 14:00

Postanowienie

postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oodziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Lubania" w obrębie działki o nr ewidencyjnym 639/1 położonej w obrębie Lubania, gmina Sadkowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-29 21:08

Postanowienie

postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oodziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięzięcia polegającego na Rozbudowie budynku sortowni z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pakowni z zapleczem techniczno-sanitarnym o chłodnie na terenie działek 176, 177/1, 177/2 obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-29 21:03

Decyzja

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Nowe Szwejki, Rzymiec, Turobowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-04-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-18 09:37

Postanowienie

postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Nowe Szwejki, Rzymiec, Turobowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-18 09:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 13:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 13:41

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku sortowni owoców z zapleczem higieniczno-sanitarnym i chłodniami o pakownię z zapleczem techniczno-sanitarnym na terenie działek nr ew. 176, 177 obręb Sadkowice, Gmina Sadkowice.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2013-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 13:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-25 10:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-25 10:35

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny - piasku - ze złoża "Skarbkowa II"

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2013-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-25 10:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-15 07:45

postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku sortowni owoców z zapleczem higieniczno-sanitarnym i chłodniami o pakownię z zapleczem techniczno-sanitarnym na terenie działek nr ew. 176, 177 obręb Sadkowice, Gmina Sadkowice.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2013.03.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-15 07:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-30 14:58

Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2012.07.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-30 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-30 14:55

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2012.07.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-30 14:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-19 08:15

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych oraz urządzeń melioracjiwodnych szczegółowych dla potrzeb wykonywania zabiegów agrotechnicznych na terenie gospodarstwa sadowniczego

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2012.04.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-19 08:15

Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych oraz urządzeń melioracjiwodnych szczegółowych dla potrzeb wykonywania zabiegów agrotechnicznych na terenie gospodarstwa sadowniczego obejmującego działki o numerach ewid. 163/2,163/3,164 w obrębie Nowe Szwejki.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2012.04.16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-16 09:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-02 13:21

Obwieszczenie o opracowaniu projektu ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice, oraz  Prognozy oddziaływania na środowisko realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice”

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2012.03.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-02 13:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-29 12:21

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowe stacji paliw płynnych na działce nr 177/2 w miejscowości Nowy Trębaczew

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2012.02.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-29 12:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-06 13:50

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie budynku sortowni owoców z zapleczem higieniczno - sanitarnym o chłodnie i l piętro części biurowej" realizowanego w obrębie działki 176, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2012.02.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-06 13:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-06 11:02

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych na dz. nr 177/1 w miejscowości Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice", którego inwestorem będzie TRAKT N. Dziuba, K. Markiewicz, sp. jawna, Wysokin, ul. Warszawska, 26-425 Odrzywół

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2011.04.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-06 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-06 11:02
 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2010.10.07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-08 13:48

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 383505 w m. Paprotnia”, którego inwestorem będzie Gmina Sadkowice, 96-206 Sadkowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2010.10.07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-08 13:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-19 12:46

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 383504 Sadkowice - Gogolin”, którego inwestorem będzie Gmina Sadkowice, 96-206 Sadkowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2010.08.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-19 12:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-19 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-07 14:54

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Studziankach gm. Sadkowice na terenie działki 313/2 obręb Studzianki”, którego inwestorem będzie Gmina Sadkowice, 96-206 Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 07.05.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-07 14:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-07 14:52

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Studziankach gm. Sadkowice na terenie działki 313/2 obręb Studzianki”, którego inwestorem będzie Gmina Sadkowice, 96-206 Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 07.05.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-07 14:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-28 14:16

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania istniejącego budynku po byłej przetwórni owocowo-warzywnej na zakład produkcji ekologicznych brykietów zlokalizowanych na działce nr 73/18 w miejscowości Nowy Trębaczew gmina Sadkowice.

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 27.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-28 14:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-28 14:21

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej przetwórni owocowo-warzywnej na zakład produkcji ekologicznych brykietów zlokalizowanych na działce nr 73/18 w miejscowości Nowy Trębaczew gmina Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 27.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-28 14:21

Opis strony

Ochrona środowiska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7687
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-07 13:19

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1444646
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-08 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl