Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 17:17

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 17:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-29 17:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 17:14
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-26 07:50

 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SADKOWICE W 2010 ROKU
 
WÓJT GMINY SADKOWICE
Działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego:
Zadanie publiczne z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności poprzez:
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
- upowszechnianie twórczości kulturalnej regionu poprzez udział w festiwalach, wystawach, przeglądach, warsztatach, konkursach, itp.,
- organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających talenty artystyczne
i zainteresowania,
- przygotowywanie się oraz udział w imprezach kulturalno – oświatowych.
Na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 8.000 zł.
Środki publiczne na realizacje tego zadania wynosiły:
- w 2010 r. - 8.000 zł,
- w 2009 r. –10.000 zł,
- w 2008 r. – 0 zł.
I. Zasady przyznawania dotacji.
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Sadkowice,
- prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
a także zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z ogłoszeniem o konkursie, na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Sadkowice nastąpi w trybie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
4. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie.
5. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają swoje oferty oddzielnie na każde zadanie.
6. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków wysokości, o jaką występuje oferent. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
2. Szczegółowe terminy, warunki realizacji zadania, sposób rozliczania dotacji, zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.
III. Kryteria, tryb i termin rozpatrywania i wyboru ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sadkowice.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa ocenia:
a) zgodność projektu z zadaniami Gminy zawartymi w ogłoszeniu o konkursie oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowych – od 0 do 10 punktów,
b) możliwość realizacji zadania przez oferenta – od 0 do 10 punktów,
c) przedstawioną kalkulację kosztów zadania – od 0 do 10 punktów.
4. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na innych drukach niż wzór oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
b) nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,
c) niekompletne,
d) złożone po terminie.
5. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Sadkowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Z postępowania konkursowego sporządzony zostanie protokół odrębnie dla każdego zadania.
7. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminasadkowice.pl  oraz na stronie internetowej gminy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu i opatrzona jego pieczęcią.
IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 21 maja 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy
w Sadkowicach, Sadkowice 129A, pokój nr 1 – dotyczy to również przesyłek pocztowych.
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Sadkowice w 2010 roku”
Na kopercie muszą znajdować się dane podmiotu składającego ofertę, m.in. takie jak: nazwa, adres, numer telefonu.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert, jak również wymagane formularze ofert wraz
z załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pokój nr 5, a także na stronie internetowej
www.bip.gminasadkowice.pl .
                                                                                                                                            
                                                                                              Wójt Gminy Sadkowice
 
                                                                                                   Leszek Jankowski
 
Sadkowice, 27 kwietnia 2010r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-30 15:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-30 16:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-30 15:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-30 15:52

 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SADKOWICE W 2010 ROKU
 
WÓJT GMINY SADKOWICE
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:
Zadanie 1
Zadanie publiczne z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności poprzez:
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
- upowszechnianie twórczości kulturalnej regionu poprzez udział w festiwalach, wystawach, przeglądach, warsztatach, konkursach, itp.,
- organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających talenty artystyczne
i zainteresowania,
- przygotowywanie się oraz udział w imprezach kulturalno – oświatowych.
Na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 16.000 zł.
Środki publiczne na realizacje tego zadania wynosiły:
- w 2009 r. –10.000 zł,
- w 2008 r. – 0 zł.
 
Zadanie 2
Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez:
- organizowanie szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży,
- udział w turniejach piłki nożnej,
- organizowanie imprez sportowych,
- promocję sportu.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 14.000zł.
Środki publiczne na realizacje tego zadania wynosiły:
- w 2009r. – 9.000zł
- w 2008r. – 0zł
 
Zadanie 3
Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, polegające na między innymi:
- utrzymaniu linii telefonicznej i łącza internetowego z elektroniczną skrzynką pocztową,
- udzielaniu pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej – w tym udział w sprawach karnych jako przedstawiciel organizacji społecznych oraz podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych,
- pomocy w pisaniu pism procesowych, doradztwo prawne oraz przygotowanie klienta do współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
- interwencjach domowych w celu powstrzymania przemocy i nawiązania kontaktu z rodziną.
Na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 2.000zł.
Środki publiczne na realizacje tego zadania wynosiły:
- w 2009r. – 2.000zł
- w 2008r. – 0zł.
 
Każde zadanie należy traktować jako odrębne postępowanie konkursowe.
Oferty należy składać odrębnie na każde zadanie.
 
I. Zasady przyznawania dotacji.
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Sadkowice,
- prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
a także zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z ogłoszeniem o konkursie, na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Sadkowice nastąpi w trybie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
4. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie.
5. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają swoje oferty oddzielnie na każde zadanie.
6. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków wysokości, o jaką występuje oferent. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
2. Szczegółowe terminy, warunki realizacji zadania, sposób rozliczania dotacji, zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.
 
III. Kryteria, tryb i termin rozpatrywania i wyboru ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sadkowice.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa ocenia:
a) zgodność projektu z zadaniami Gminy zawartymi w ogłoszeniu o konkursie oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowych – od 0 do 10 punktów,
b) możliwość realizacji zadania przez oferenta – od 0 do 10 punktów,
c) przedstawioną kalkulację kosztów zadania – od 0 do 10 punktów.
4. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na innych drukach niż wzór oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
b) nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,
c) niekompletne,
d) złożone po terminie.
5. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Sadkowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Z postępowania konkursowego sporządzony zostanie protokół odrębnie dla każdego zadania.
7. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminasadkowice.pl w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 
Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu i opatrzona jego pieczęcią.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 4 marca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy
w Sadkowicach, Sadkowice 129A, pokój nr 1 – dotyczy to również przesyłek pocztowych.
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2010 roku – Zadanie nr …”
Na kopercie muszą znajdować się dane podmiotu składającego ofertę, m.in. takie jak: nazwa, adres, numer telefonu a także nr zadania, na które składana jest oferta.
 
Szczegółowe informacje o konkursie ofert, jak również wymagane formularze ofert wraz
z załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pokój nr 5, a także na stronie internetowej
www.bip.gminasadkowice.pl .
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-28 09:00
do pobrania:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-28 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10822
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:34:46