Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Informacja

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-20 15:18

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-20 15:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-31 13:35

Informacja

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 09:59

Wójt Gminy Sadkowice zawiadamia, iż w dniu 14 grudnia 2011 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach odbędzie się spotkanie w celu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-21 14:40

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-21 12:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-24 13:23

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2012 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-21 12:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-21 14:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-19 14:50

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-19 14:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-21 14:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-11 14:17

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-11 14:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-07 08:48

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-09 08:11

INFORMACJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SADKOWICE W 2011 ROKU

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-01 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 12:36

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY SADKOWICE W 2011 ROKU

Wójt Gminy Sadkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającej między innymi na podejmowaniu działań mających na celu poprawę stanu zdrowia u osób niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sadkowice.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 6.000 zł.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 14:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-05 14:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 14:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-05 14:38

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 14:36

 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SADKOWICE W 2011 ROKU

 

W ogłoszeniu z dnia 7 lutego 2011r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2011r. zmienia się punkt II.4.a  i otrzymuje on następujące brzmienie:

III.4.

a) złożone na innych drukach niż wzór oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 

W związku ze zmianą treści ogłoszenia, przedłużeniu ulega termin złożenia ofert do 10 marca 2011 roku.

                                                     

                                                                           Wójt Gminy Sadkowice

 

                                                                                Leszek Jankowski

 

Sadkowice, 16 lutego 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-16 10:40

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SADKOWICE W 2011 ROKU

 

WÓJT GMINY SADKOWICE

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. w Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XLVI/255/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie 1

Zadanie publiczne z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności poprzez:

- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz wyjazdów integracyjno-kulturalnych,

- upowszechnianie twórczości kulturalnej regionu poprzez udział w festiwalach, wystawach, przeglądach, warsztatach, konkursach, itp.,

- organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających talenty artystyczne
i zainteresowania,

- przygotowywanie się oraz udział w imprezach kulturalno – oświatowych.

Na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

Środki publiczne na realizacje tego zadania wynosiły:

- w 2009 r. –10.000 zł,

- w 2010 r. –16.000 zł.

 

Zadanie 2

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez:

- organizowanie szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży,

- udział w turniejach piłki nożnej,

- organizowanie imprez sportowych,

- promocję sportu.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 8.000zł.

Środki publiczne na realizacje tego zadania wynosiły:

- w 2009r. – 9.000zł

- w 2010r. – 14.000zł

 

Zadanie 3

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, polegające na między innymi:

- utrzymaniu linii telefonicznej i łącza internetowego z elektroniczną skrzynką pocztową,

- udzielaniu pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej – w tym udział w sprawach karnych jako przedstawiciel organizacji społecznych oraz podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych,

- pomocy w pisaniu pism procesowych, doradztwo prawne oraz przygotowanie klienta do współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

- interwencjach domowych w celu powstrzymania przemocy i nawiązania kontaktu z rodziną.

Na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 2.000zł.

Środki publiczne na realizacje tego zadania wynosiły:

- w 2009r. – 2.000zł

- w 2010r. – 2.000zł.

 

Każde zadanie należy traktować jako odrębne postępowanie konkursowe.

Oferty należy składać odrębnie na każde zadanie.

 

I. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Sadkowice,

- prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
a także zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy,

- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z ogłoszeniem o konkursie, na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Sadkowice nastąpi w trybie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.

4. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie.

5. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają swoje oferty oddzielnie na każde zadanie.

6. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków wysokości, o jaką występuje oferent. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

II. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.

2. Szczegółowe terminy, warunki realizacji zadania, sposób rozliczania dotacji, zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.

3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

 

III. Kryteria, tryb i termin rozpatrywania i wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sadkowice.

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa ocenia:

a) zgodność projektu z zadaniami Gminy zawartymi w ogłoszeniu o konkursie oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowych – od 0 do 10 punktów,

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta – od 0 do 10 punktów,

c) przedstawioną kalkulację kosztów zadania – od 0 do 10 punktów.

4. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone na innych drukach niż wzór oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),

b) nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,

c) niekompletne,

d) złożone po terminie.

5. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Sadkowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy nie stosuje się trybu odwoławczego.

6. Z postępowania konkursowego sporządzony zostanie protokół odrębnie dla każdego zadania.

7. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminasadkowice.plw terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu i opatrzona jego pieczęcią.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 3 marca 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy
w Sadkowicach, Sadkowice 129A, pokój nr 1 – dotyczy to również przesyłek pocztowych.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2011 roku – Zadanie nr …”

Na kopercie muszą znajdować się dane podmiotu składającego ofertę, m.in. takie jak: nazwa, adres, numer telefonu a także nr zadania, na które składana jest oferta.

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert, jak również wymagane formularze ofert wraz
z załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pokój nr 5, a także na stronie internetowej www.bip.gminasadkowice.pl.

 

                                                                                                                                                       

                                                                                              Wójt Gminy Sadkowice

                                                                                                   Leszek Jankowski

               

Sadkowice, 7 lutego 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-09 10:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 14:56

do pobrania:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-09 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12741
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:34:40