Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. załatwianie spraw związanych z komunalizacją mienia ( ewidencja, gromadzenie),
 3. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami oraz gospodarowania mieniem komunalnym,
 4. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi,
 5. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości, zajmowanie nieruchomości na cele obronne i wojskowe,
 6. prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,
 7. zlecanie opracowywania planów rekultywacji gruntów,
 8. współdziałanie z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz sołectwami w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 9. współdziałanie w zakresie wynikającym z niniejszego zakresu czynności z właściwymi organami rządowymi administracji ogólnej oraz samorządowej,
 10. opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich planów i programów z zakresu swego działania,
 11. sporządzanie okresowych informacji o realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 12. prowadzenie spraw z zakresu:

-gospodarki gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne, tworzenie zasobów gruntów pod zabudowę, ustalenie ceny za grunty, budynki, lokale i urządzenia, wyposażenie gruntów wchodzących do zasobu  w urządzenia komunalne,
-wydawania opinii dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zgodności podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego,
-oddawania gruntów komunalnych w użytkowanie wieczyste i zarząd,
-wydzierżawiania gruntów i nieruchomości komunalnych, zamiany gruntów,
-określania warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,

 1. prowadzenie spraw z zakresu prawa geodezyjnego, a mianowicie:

-przygotowanie materiałów w zakresie nazw wsi i przysiółków,
-oznaczenie nieruchomości i prowadzenie ich rejestru,
-ustalenie potrzeb oraz zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
-sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
-dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości( współuczestnictwo),
-ochrona znaków granicznych,

 1. prowadzenie spraw zleconych przez Agencję Nieruchomości Rolnych:

-przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
-organizowanie przetargów,
-sprzedaż nieruchomości,

 1. przygotowanie wykazów właścicieli nieruchomości, przy których planowany jest przebieg sieci wodociągowych,gazowych, linii elektrycznych i innych,
 2. regulacja stanu prawnego nieruchomości komunalnych,
 3. gospodarowanie zasobami komunalnymi lokali mieszkalnych i użytkowych,
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przydzielonych zadań
 5. współdziałanie z geodetami wykonującymi zadania w zakresie ustalenia przebiegu granicy nieruchomości sąsiednich z nieruchomościami gminnymi przy udziale innego pracownika wskazanego przez Wójta Gminy,
 6. zlecenie pomiarów geodezyjnych dotyczących działek komunalnych,
 7. przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie wynikającym z niniejszego zakresu czynności,
 8. udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe realizowanie zadań w tym przedmiocie,
 9. udział w pracach Stowarzyszenia Kraina Rawki,
 10. przygotowanie dokumentacji do orzekania o wywłaszczeniu nieruchomości w drodze odjęcia lub ograniczenia prawa własności lub innego prawa rzeczowego, ustalenie odszkodowań z tego tytułu,
 11. przygotowywanie dokumentów do sprzedaży nieruchomości komunalnych w postępowaniu przetargowym lub bez przetargowym,
 12. ustalanie opłat z tytułu dzierżaw gruntów gminnych, wynajmu lokali komunalnych,
 13. przyjmowanie i załatwianie wniosków o podział nieruchomości,
 14. przyjmowanie i załatwianie wniosków o wszczęcie, zakończenie, bądź umorzenie postępowania rozgraniczeniowego,
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej granic administracyjnych Gminy,
 16. prowadzenie operatu numeracji porządkowej nieruchomości,
 17. prowadzenie spraw dotyczących zmian w zakresie powstawania lub likwidacji miejscowości,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 12:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:35

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami - Agata Magiera

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-23 13:35:38