Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Budownictwa

 1. dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznych uzbrojenia terenu,
 2. ocena potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustalenia kierunków i sposobów ich zaspakajania,
 3. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji oraz modernizacją i remontami w zakresie: budowy dróg, infrastruktury sportowej, oświatowej i oświetlenia ulicznego oraz innych urządzeń i obiektów komunalnych, począwszy od czynności przygotowawczych przetargów, zawieranie umów z wykonawcami oraz rozliczanie i odbiór wykonywanych zadań,
 4. opracowywanie projektów wniosków o przyznanie dotacji, pożyczek, kredytów, środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne,
 5. współdziałanie z Wójtem Gminy oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie planowania i realizacji inwestycji,
 6. prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo budowlane, w tym uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych graniczących z nieruchomościami i urządzeniami komunalnymi,
 7. nadzór nad organizacją ruchu na drogach publicznych, w tym współpraca z wydziałem komunikacji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz organami policji,
 8. zarządzanie siecią dróg publicznych,
 9. realizacja zadań z zakresu utrzymania dróg:
  -dbanie o należyte utrzymanie czystości i stanu technicznego dróg, mostów, placów, parkingów, chodników, przystanków autobusowych i szkolnych, poprzez bieżącą konserwację i remonty, modernizację,
  -wykonywanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy,
  -pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych w stopniu koniecznym dla zachowania bezpieczeństwa ruchu oraz przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usuwaniu gałęzi drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach,
  -nadzór nad stanem estetycznym i technicznym pasów drogowych, nad ich nienaruszalnością przez właścicieli i użytkowników sąsiadujących z nimi działek,
 10. w przypadku zawłaszczenia części pasa drogowego, podejmowanie działań prawnych w celu przywrócenia stanu prawidłowego- dotyczy to również jezdni, oznakowania dróg,
 11. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposóbszczególny, w tym lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat w tym zakresie,
 12. nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 13. wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii,
 14. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 15.  
 16. prowadzenie bieżącego nadzoru nad oświetleniem drogowym,
 17. bieżąca dbałość o utrzymanie zieleni komunalnej i drzewostanu,
 18. naliczanie podatku od reklamy,
 19. nadzór nad realizacją robót publicznych i prac interwencyjnych w zakresie dróg, porządkowanie terenów Gminy oraz przydzielenie zakresu prac i obowiązków dla skazanych skierowanych do wykonywania kary ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,
 20. planowanie, zlecanie i nadzór nad pracami pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie.
 21. współpraca z wydziałem komunikacji dróg i transportu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w zakresie wnioskowania o przeprowadzenia koniecznych remontów i napraw oraz budowę nowych nawierzchni dróg powiatowych w granicach gminy,
 22. przygotowanie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 23. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie przydzielonych zadań,
 24. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy-przygotowanie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych,
 25. zlecanie i odbiór inwentaryzacji geodezyjnej związanej z budownictwem drogowym.
 26. planowanie, przed opracowaniem budżetu, niezbędnych środków na remonty, inwestycje,
 27. występowanie z wnioskami na dotacje i pożyczki, kredytyna zadania remontowe oraz rozliczanie się z otrzymanych środków finansowych.
 28. zamawianie i sprowadzanie niezbędnych materiałów budowlanych do realizacji prac,
 29. prowadzenie dla budynków administracyjnych Urzędu oraz budynków komunalnych książek obiektu budowlanego. Prowadzenie badań i kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej i odgromowej, zlecanie niezbędnych remontów,
 30. rozliczanie realizowanych inwestycji i dostarczanie rozliczeń do referatu finansowego,
 31. organizacja i przeprowadzanie postępowań dot. zamówień publicznych na zakup paliwa do wszystkich pojazdów służbowych Urzędu Gminy
 32. nadzór i kontrola nad prawidłowością przestrzegania zasad gospodarki paliwowej dla samochodu dostawczego używanego przez pracowników Urzędu Gminy w Sadkowicach,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 12:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:47

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Budownictwa

Inspektor ds. inwestycji i budownictwa - Remigiusz Skiba

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 11:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-23 13:47:28