Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 28 lipca 2020 r.

 • autor informacji: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-07-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-29 12:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 14:50

Decyzje Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 lipca 2020 r.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-03 09:59

Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2020 r.

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-17 14:12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.06.2020 r.

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-10 15:26

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sadkowice za 2019 rok

 • autor informacji: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 15:03

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 czerwca 2020 r.

 • autor informacji: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 15:00

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-05-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-07 10:44

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-21 15:02

Obwieszczenie

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-01 12:00

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor informacji: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-03-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-24 10:53

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego

 • autor informacji: Zarząd Województwa Łódzkiego
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-17 08:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-02-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-24 15:18

Obwieszczenie

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-02-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-24 15:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-18 11:31

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor informacji: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-31 09:31

Ogłoszenie o konsultacjach

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-29 13:00

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

 • autor informacji: Marszałek Województwa Łódzkiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-15 10:01

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor informacji: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 09:00

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor informacji: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-17 09:49

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 listopada 2019 r.

Zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 • autor informacji: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-14 14:51

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566,  t.j. z 2018 r. poz. 2268) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.    w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  - do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
  - od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
  - powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Wójtowi Gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Sadkowicach,  96-206 Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice.

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 468156191

Załącznik:

 • autor informacji: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-14 14:33

Zawiadomienie

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 14:21

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-05 14:32

Decyzja Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-09 09:09

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Jelcz

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-26 12:56

Ogłoszenie o konkursie „Czyste Sołectwo 2019”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-02 12:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-02 12:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-02 12:14

w sprawie ogłoszenia konkursu „ Czyste Sołectwo 2019”

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-05-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-02 12:14

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz

Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu marki Jelcz

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 14:32

Decyzje Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 14:09

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-27 14:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-22 08:51

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-20 09:05

Decyzja Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-14 09:15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-05 08:17

Zawiadomienia Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-03-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-01 15:30

Decyzja Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-26 12:57

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w obrębie Kaleń gm. Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-06 14:44

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2019 r.

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 15:25

Zawiadomienia Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-02 14:45

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konulstacji w sprawie zmiany statutów sołectw

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sadkowice w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sadkowice.

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 15:18

Ogłoszenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 • autor informacji: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-04 10:12

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki JELCZ

Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż samochodu osobowego marki JELCZ będącego własnością Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 13:25

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-03 08:05

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-13 14:09

Decyzja Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-16 15:13

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-08 10:21

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-11 13:53

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zarządzenie Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 r.

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:53

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Jelcz

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:20

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o terminie zebrania uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-17 14:19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-30 10:59

Decyzja Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-26 14:58

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 roku

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-24 10:58

Ogłoszenie Starosty Rawskiego

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-17 09:06

Ogłoszenie Starosty Rawskiego

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-16 08:43

Ogłoszenie Starosty Rawskiego

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-10-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 23:41

Decyzje Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-02 15:16

Decyzja Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 15:34

Zawiadomienia Starosty Rawskiego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 15:34

Postanowienie

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Kaleń

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-30 12:01

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-04 14:04

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu marki Żuk

Wójt Gminy Sadkowice ogłasza aukcję (przetarg ustny) na sprzedaż samochodu osobowego marki Żuk będącego własnością Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-24 15:05

Zawiadomienia

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania w sprawie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 10:01

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-05 13:45

Zapytanie ofertowe "Na wyłączne prowadzenie stoisk gastronomicznych w dniu 29 lipca 2017 r. podczas festynu Święto Jabłoni"

Zapytanie ofertowe "Na wyłączne prowadzenie stoisk gastronomicznych w dniu 29 lipca 2017r podczas festynu Święto Jabłoni".

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-30 14:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu marki Żuk

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2017-05-30 10:32)
Zarządzenie (PDF)
(dodano: 2017-05-30 10:32)
Regulamin (PDF)
(dodano: 2017-05-30 10:32)
Formularz - Oświadczenie (PDF)
(dodano: 2017-05-30 10:32)

Wójt Gminy Sadkowice ogłasza aukcję (przetarg ustny) na sprzedaż samochodu osobowego marki Żuk będącego własnością Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 10:34

Zawiadomienia

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania w sprawie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-05 11:46

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Sadkowice

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2017-2020 z prespektywą na lata 2021-2024

 • autor informacji: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 09:26

Decyzja

w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonej na terenie wsi Trębaczew

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-03-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-13 12:44

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2017 roku

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 07:59

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu

Wójt Gminy Sadkowice zawiadamia mieszkańców , iż w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 wyłożone są do publicznego wglądu na okres 60 dni Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów: Bujały, Lubania, Żelazna Nowa, Olszowa Wola, Rokitnica Kąty, Skarbkowa, Trębaczew i Zabłocie.

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 12:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Lewin

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Lutobory

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Jajkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:41

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonej na terenie wsi  Pilawy

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-21 08:45

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi  Przyłuski

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-14 14:33

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonej na terenie wsi Bujały

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-13 13:41

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-10-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-27 10:27

Ogłoszenie o naborze wniosków

ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice

 

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:02

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Rokitnicy-Kąty.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-28 11:21

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Paprotnia.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 10:00

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Olszowa Wola.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 10:00

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Nowe Szwejki.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-31 16:39

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Nowe Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-04-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-27 21:42

Decyzja

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Nowy Kłopoczyn.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-22 11:22

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Sadkowice ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2016 roku

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2016-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-26 09:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-26 09:42

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty wsi Nowe Szwejki i Sadkowice

 • autor informacji: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-30 12:16

Ogłoszenie

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-10-15 10:47)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-10-15 10:47)
Załącznik nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-10-15 10:47)

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadkowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty wsi Nowe Szwejki i Sadkowice.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-15 10:49

Ogłoszenie
Wójt Gminy Sadkowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2012.02.09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-09 08:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-26 10:05

do pobrania:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-09 08:49

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:07

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:07

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-30 15:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-19 08:22

Informacja

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że do dnia 31 stycznia 2012 r. można składać wnioski o uzyskanie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami oraz dokument potwierdzający wpis do katastru wodnego;

2)      aktualne upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

3)      oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4)      kosztorys określający szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót;

5)      informacje na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym należności i zobowiązań (na dzień składania wniosku).

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice 129A, do 31.01.2012 r.

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2012.01.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-25 10:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-26 10:03

do pobrania:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-25 11:00

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-30 15:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-19 08:22
 • autor informacji: Ewa Mucha
  data wytworzenia: 2011.11.10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-10 12:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-10 12:31

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice

 • autor informacji: Ewa Mucha
  data wytworzenia: 2011.11.10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-10 12:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-21 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32115
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-29 12:33

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1604621
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-05 15:10

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl