Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:44

w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:44

UCHWAŁA NR XX/129/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:41

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:41

UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:36

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:36

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:34

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:34

UCHWAŁA NR XX/126/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:33

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:32

UCHWAŁA NR XX/125/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:31

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:30

UCHWAŁA NR XX/124/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:28

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:28

UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:26

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:26

UCHWAŁA NR XIX/122/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:24

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:23

UCHWAŁA NR XIX/121/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:21

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:21

UCHWAŁA NR XIX/120/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:19

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:19

UCHWAŁA NR XIX/119/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:17

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:16

UCHWAŁA NR XIX/118/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:15

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:15

UCHWAŁA NR XIX/117/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:44

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:44

UCHWAŁA NR XIX/116/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:32

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:32

UCHWAŁA NR XIX/115/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:29

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:28

UCHWAŁA NR XIX/114/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:35

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:34

UCHWAŁA NR XIX/113/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:13

w sprawie programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:12

UCHWAŁA NR XVIII/112/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 12 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:09

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf cen i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:08

UCHWAŁA NR XVIII/111/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 12 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:02

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:02

UCHWAŁA NR XVIII/110/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 12 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:00

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:00

UCHWAŁA NR XVIII/109/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 12 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:59

w sprawie podziału Gminy Sadkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:58

UCHWAŁA NR XVIII/108/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 12 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:57

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/08 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:56

UCHWAŁA NR XVII/107/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:51

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:51

UCHWAŁA NR XVII/106/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:49

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:48

UCHWAŁA NR XVII/105/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:46

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadkowice, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie z nich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:46

UCHWAŁA NR XVII/104/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-06 12:44

w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:43

UCHWAŁA NR XVI/103/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:27

w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych zasad oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sadkowice w ramach inicjatywy lokalnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 12:26

UCHWAŁA NR XVI/102/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:44

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:44

UCHWAŁA NR XVI/101/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:43

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:42

UCHWAŁA NR XVI/100/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:38

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dzialka nr 419, pożonej w miejscowości Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:38

UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:35

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 138, położonej w miejscowości Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:35

UCHWAŁA NR XVI/98/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:33

w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 rok Wójtowi Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:33

UCHWAŁA NR XVI/97/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:32

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:31

UCHWAŁA NR XV/96/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 25 maja 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:29

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXX/232/2010 Rady Gminy Sadkowicc z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:28

UCHWAŁA NR XV/95/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 25 maja 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:26

w sprawie zmiany Uchwaly nr XIV/87/2012 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoteminowego na finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy oraz splaty wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:26

UCHWAŁA NR XV/94/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 25 maja 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:17

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012-2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:17

UCHWAŁA NR XV/93/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 25 maja 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:15

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:14

UCHWAŁA NR XV/92/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 25 maja 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:24

w sprawie uchwalenia "regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego" dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:24

UCHWAŁA NR XIV/91/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 26 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:22

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012-2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:21

UCHWAŁA NR XIV/90/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 26 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:19

UCHWAŁA NR XIV/89/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 26 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:17

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2012 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:17

UCHWAŁA NR XIV/88/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 26 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:15

w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:15

UCHWAŁA NR XIV/87/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 26 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:13

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:12

UCHWAŁA NR XIV/86/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 26 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:10

w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Sadkowice" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Janiak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:10

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:04

uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na realizowane w 2012 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytakach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Sadkowice nie stanowiących jej własności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:04

UCHWAŁA NR XIII/84/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:01

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012-2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:01

UCHWAŁA NR XIII/83/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 08:59

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 08:59

UCHWAŁA NR XIII/82/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:56

w sprawie realizacji zadania Gminy Sadkowice pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości kaleń oraz budowa sieci wodociągowych w gminie Sadkowice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:56

UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:52

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:51

UCHWAŁA NR XIII/80/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:50

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:50

UCHWAŁA NR XIII/79/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:48

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki oznaczonej numerem ewid. 458 położonej w miejscowości Jajkowice w celu poszeżenia drogi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:48

UCHWAŁA NR XIII/78/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-07 13:37

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszarów wsi Sadkowice
i Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-07 13:36

UCHWAŁA NR XII/77/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 20 stycznia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-05 11:05

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2012 - 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-05 11:05

UCHWAŁA NR XII/76/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 20 stycznia 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-06 14:50

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-06 14:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10503
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:56:10