Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU
WYBUDOWANEGO/W TRAKCIE BUDOWY/PROGNOZOWANEGO DO WYBUDOWANIA

(karta informacyjna)

 

Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ustala się numery porządkowe oraz zakłada się i prowadzi ewidencję miejscowości.

Numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.275 ze zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Wymagane dokumenty:

1.          Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny).

2.            Załączniki:

a.    dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - w przypadku, jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,

b.      mapa z wrysowanym budynkiem,

c.   w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku w budowie - oświadczenie o rozpoczęciu budowy oraz ostateczna decyzja pozwolenia na budowę z załącznikiem graficznym,

d.    w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

·        ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem lub

·        ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Sadkowicach – Sekretariat

Informacje w pokoju nr 14, tel. 46 815 61 10 

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

·        od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,

·       od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,

 

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna:

1.         Art. 47 a oraz art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

2.            Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. Nr 23, poz. 125).

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-03-12 13:31

Do pobrania:

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-03-12 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6646
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-12 13:32