Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

(karta informacyjna)

Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Wójt ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń, jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz wniosku.

 1. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice– Sekretariat

Informacje w pokoju nr 14, tel. 46 815 61 10 

Sposób złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym;
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Opłaty:

 Wniosek jest wolny od opłat

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368).

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” – 

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych w siedzibie Urzędu Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice.

Inspektorem danych osobowych jest Pan Tomasz Żaczkiewicz kontakt tel. 468156191,

e-mail: admin@gminasadkowice.pl

Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  c, d RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań Urzędu.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o ustalenie numeru porządkowego dla budynku na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają  Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.

Pana/Pani osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-12 13:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-01 14:04

Do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-12 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11015
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-01 14:18:07