Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Procedura rejestrowania żłobków/klubów dziecięcych

W dniu 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), tzw. „ustawa żłobkowa”. Ustawa ta określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki na jakich mogą być świadczone usługi opieki, określa kwalifikacje osób sprawujących opiekę i zasady finansowania tejże opieki, a także zasady sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Zgodnie z zapisami ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Procedura rejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego wygląda następująco: 

Zasady rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r.Nr 45, poz. 235),
 • Rozporządzenie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011r. Nr 69, poz. 367) 

Informacje ogólne:

 • żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;
 • prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych;
 • rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie
   Gminy Sadkowice prowadzi Wójt Gminy Sadkowice;
 • rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sadkowice www.bip.gminasadkowice.pl;
 • zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Sposób postępowania podczas rejestracji:

 1. W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do Rejestru, który można pobrać na stronie internetowej www.gminasadkowice.pl lub w Urzędzie Gminy Sadkowice;
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty, wskazane w art. 28, ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), których wzór stanowią załączniki:
  • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP (załącznik);
  • oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych (załącznik);
  • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (załącznik); 
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawienia do wglądu zgodnie z art. 28, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235):
  • dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
  • w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 4. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru lub składa jego kopię.
 5. Przed dokonaniem wpisu do Rejestru osoba upoważniona przez Wójta dokonuje wizytacji lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności w celu ustalenia czy zapewnione są w nim bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. (Zgodnie z §1 rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, wymagana jest pozytywna opinia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywna opinia państwowego inspektora sanitarnego, że w lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci).
 6. Po spełnieniu warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Wójt Gminy wydaje zaświadczenie o wpisie do Rejestru;
 7. W przypadku nie spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego Wójt Gminy odmawia wpisu do Rejestru. 

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

 • Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian (załącznik);

Wykreślenie zarejestrowanych podmiotów z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie (załącznik);
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Szczegółowych informacji udziela Wanda Więckowska, Urząd Gminy w Sadkowicach tel. +48 46 81 561 26.

Załączniki:

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-11 14:07:44