Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

1.przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz uchwał Rady Gminy Sadkowice,

2.przygotowanie i prowadzenie postępowań w celu wyłonienia wykonawcy odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą PZP, w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie,

3. przygotowanie aktów prawnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4.monitorowanie sprawozdań kwartalnych od podmiotów odbierających odpady,

5.przygotowanie decyzji administracyjnych i naliczanie kar w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

6.egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wystawianie upomnień,

7.rozliczanie inkasentów na pobór opłaty za gospodarowanie odpadami,

8.monitorowanie osiągnięcia wskazanych w ustawie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,

9.likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci,

10.prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i właścicieli domków letniskowych w celu kontroli wykonania przez właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

11.księgowanie dowodów wpłat wpływających z Urzędu Skarbowego;

12.opracowanie programów dotyczących gospodarki odpadami,

13.Współdziałanie z instytucjami oświatowymi i organizacjami proekologicznymi w zakresie edukacji ekologicznej, organizacji i udziału w konkursach oraz akcjach sanitarno – proekologicznych,

14.wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów,

15.prowadzenie spraw oraz nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie,

16.sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami objętym właściwością organów Gminy oraz prowadzenie kontroli doraźnych na skutek interwencji i skarg mieszkańców,

17.współuczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez jednostki mające uprawnienia do kontroli w zakresie swoich przydzielonych czynności,

18.sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami oraz przekazywanie informacji organom Gminy, Staroście i Marszałkowi Województwa i innym instytucjom,

19.organizowanie zbiórek w szczególności  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, przez specjalistyczne firmy,

20.analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w zakresie usług komunalnych (śmieci),

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-07 15:07

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

Podinspektor ds. gospodarki odpadami - Agata Królak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-24 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-15 11:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5695
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-15 11:17:50