Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich (SO)

w zakresie Ewidencji Ludności

 1. przygotowanie rejestru osób objętych rejestracją wojskową,
 2. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 3. prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 4. prowadzenie rejestru przedpoborowych,
 5. przygotowanie list poborowych i udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 6. współpraca z sądami, policją, prokuraturą w zakresie poszukiwania osób uchylających się od powszechnego obowiązku obrony oraz poszukiwanych na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego,
 7. prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
 8. przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianędowodu osobistego i prowadzenie rejestru,
 9. dojazd do osób obłożnie chorych, które nie mogą osobiście zgłosić się do Urzędu Gminy w celu złożenia i odbioru dowodu osobistego,
 10. weryfikacja danych zawartych z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych- aplikacja Źródło,
 11. wprowadzenie danych do Rejestru Dowodów Osobistych w celu ich przekazania do Centrum Personalizacji Dokumentów w Łodzi,
 12. wydawanie wyprodukowanych dowodów osobistych wnioskodawcom,
 13. wydawanie zaświadczeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego,
 14. prowadzenie wykazu wydanych zaświadczeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego,
 15. prowadzenie rejestrów numerowych dowodów osobistych wydanych po 31 grudnia 2000r.,
 16. prowadzenie kopert osobowych wydanych dokumentów tożsamości,
 17. kasowanie dowodów osobistych osób zmarłych,
 18. udzielanie informacji z kopert osobistych innym urzędom i instytucjom oraz wyposażenie kopert osobowych sądom, Policji, Prokuraturze,
 19. współpraca z Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie w zakresie obsługi Systemu wydawania Dowodów Osobistych,
 20. współpraca z Powiatową Komendą Policji w Rawie Mazowieckiej w zakresie przekazywania wyprodukowanych dowodów osobistych,
 21. prowadzenie archiwum kopert osobowych dotyczących wydania dowodów osobistych,
 22. współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 23. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
 24. prowadzenie dziennika korespondencji niejawnych,

 

w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych:

 

1.opracowywanie na szczeblu gminnym oraz współdziałanie w opracowywaniu na szczeblach wyższych dokumentacji w szczególności: wytycznych, planów, programów, szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronnych gminy oraz prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań,

2. opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie wszystkich dokumentów planistyczno- organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronnych Gminy i zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

3. realizowanie zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju i obrony cywilnej,

4. pełnienie dyżurów w zespole kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,

5. współpraca z Referatem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW,

6. opracowywanie dokumentacji oraz organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej,

7. dokumentowanie działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

8. prowadzenie dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej, planów działania i szkoleń formacji obrony cywilnej,

9. prowadzenie dokumentacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany,

10. monitorowanie możliwości wystąpienia zagrożeń dla ludności Gminy i środowiska,

11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy,

12.prowadzenie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

13. prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem niewypałów i innych materiałów niebezpiecznych,

 

w zakresie działalności OSP i innej

 

1. prowadzenie spraw z zakresu dodatku mieszkaniowego,

2. prowadzenie spraw z zakresu zryczałtowanego dodatku energetycznego,

3.prowadzenie ewidencji Ochotniczych Straży Pożarnych, planowanie i zapewnianie wyposażenia w sprzęt, organizacja szkoleń i ćwiczeń,

4.organizacja i przeprowadzanie postępowań dot. zamówień publicznych na zakup paliwa, zakup samochodów, sprzętu, mundurów  dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ewidencja i kontrola wyjazdów pojazdów służbowych oraz zużycia paliwa OSP,

5. prowadzenie ewidencji mienia gminnego przekazanego do użytkowania jednostkom OSP,

6. organizowanie dożynek gminnych i powiatowych,

7. pełnienie działań koordynatora w zakresie ochrony przeciwpożarowego i ewakuacji pracowników,

8.koordynowanie spraw związanych z organizacją imprez masowych (spływ

kajakowy, lokalizacja cyrku, i imprezy masowe organizowane przez gminę itp.).

9.przygotowanie decyzji na zgromadzenia i imprezy masowe,

10.sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

11.pomoc przy wypełnianiu wniosku na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz rozliczanie tej zbiórki,

12. repatrianci i ich sprawy,

 

5. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego

 

 1. Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ,
 2. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
 3. migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
 4. aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL,
 5. usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL,
 6. nadawanie numeru PESEL noworodkom,,
 7. przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi,
 8. sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego,
 9. uzupełnienie danych w aktach stanu cywilnego,
 10. sporządzanie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów dla potrzeb GUS,
 11. wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
 12. wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:
 • skrócenia terminu na zawarcie małżeństwa,
 • odmowy sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
 • odmowy odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
 • odmowy uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
 • odmowy umiejscowienia w polskich księgach aktu cywilnego sporządzonego za granicą,
 • zmiany imienia i nazwiska,
 1. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa,
 2. wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawempolskim można zawrzeć małżeństwo,
 3. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 4. wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,
 5. wydawanie zaświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego,
 6. uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych( niemajątkowych),
 7. przyjmowanie oświadczeń o nadanie dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka,
 8. przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion noworodkom,
 9. przyjmowanie oświadczeń o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństworaz nazwisku ich dzieci,
 10. wpisywanie wzmianek o aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów,
 11. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,
 12. wydawanie zaświadczeń o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego,
 13. prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej,
 14. przekazywanie informacji Centrum Informacji Kryminalnych, straży granicznej i innym uprawnionym jednostkom,
 15. nadzór nad funkcjonowaniem Archiwum zakładowego USC oraz przekazywanie 100-letnich i 80-letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
 16. podpisywanie pism z zakresu zadań USC,
 17. dokonywanie zameldowań na pobyt czasowy oraz wymeldowań z pobytu czasowego,
 18. realizacja zdań z zakresu ewidencji ludności w aplikacji ,,Źródło”,
 19. wprowadzenie zmianmeldunkowych do aplikacji ,,Źródło”,
 20. realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
 21. wydawanie poświadczeń zameldowania na pobyt stały, czasowy oraz poświadczeń o ilości osób zameldowanych wspólnie pod wskazanym adresem,
 22. potwierdzenie stanu rodzinnego oraz miejsca zameldowania osób pracujących za granicą,
 23. sprawdzanie prawidłowości wypełnionych wniosków o udostępnienie danych osobowych,
 24. udostępnianie danych osobowych osobom prywatnym i instytucjom,
 25. przygotowanie sprawozdania z pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców dla potrzeb GUS,
 26. przygotowanie zestawień zakresu ewidencji ludności dla potrzeb innych podmiotów .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-08 12:52
Referat Spraw Obywatelskich

1. Inspektor ds. dowodów osobistych - Grażyna Grzejszczyk

2. Inspektor ds. obrony cywilnej - Mirosława Pietrzak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 10:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8073
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-23 13:25:02