Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego (FN) należy:

 

1. bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych

2. racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi poprzez dokonywanie zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,

3. opracowywanie projektu budżetu Gminy w trybie określonym przez Radę,

4. ustalenie na podstawie budżetu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych,

5. wykonywanie budżetu poprzez przekazywanie środków dla jednostek realizujących budżet Gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem,

6. nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,

7. prowadzenie obsługi księgowej budżetu,

8. prowadzenie spraw z zakresu kredytowania działalności Gminy,

9. prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT,

10. współpraca z bankami i funduszami w zakresie :

a) bieżącej obsługi finansowej Gminy

b) lokowania nadwyżek finansowych

c)zaciągania zobowiązań finansowych

11. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi, a także innymi jednostkami kontroli finansowej,

12. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości Urzędu,

13. prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

14. prowadzenie obsługi funduszu płac,

15. prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

16. ustalenie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów,

17. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami w zakresie wykonywania budżetu,

18. kontrola finansowa zgodności umów zawieranych przez Urząd z uchwalonym budżetem,

19. kontrola finansowa udzielanych z budżetu dotacji,

20. kontrola finansowa w jednostkach organizacyjnych gminy,

21. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy,

23. terminowa spłata zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych,

24. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących w dyspozycji Urzędu,

25. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości,

26. współpraca z Referatami Urzędu, Samodzielnymi Stanowiskami w zakresie wykonywania budżetu.

27. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, oraz Izbami i Urzędami

skarbowymi a także innymi jednostkami kontroli finansowej.

28. prowadzenie sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej udzielonej przez gminę przedsiębiorcom.

29. prowadzenie ewidencji wymiarowej podatników i podstaw opodatkowania w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych,

30. nadzór nad terminowym ściąganiem należności z tytułu podatków i opłat,

31. prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych dla należności podatkowych oraz opłat a także prowadzenie egzekucji administracyjnej.

32. dokonywanie wymiaru podatków i opłat oraz prowadzenie czynności

sprawdzających.

33. prowadzenie postępowań podatkowych i kontrolnych w zakresie prawidłowości wymiaru i poboru podatków i opłat.

34. rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg i zwolnień ustawowych oraz udzielanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

35. prowadzenie urządzeń księgowo - ewidencyjnych opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat za wykup nieruchomości, gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne gminy, dochodów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz dochodów z tytułu dzierżaw nieruchomości.

36. prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych opłat eksploatacyjnych, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty targowej.

37. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, dokonywanie okresowych analiz ściągalności zaległości podatkowych oraz zabezpieczanie należności podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej i inne formy zabezpieczenia uregulowane w przepisach prawa,

38. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, powierzchni użytków rolnych, dochodowości gospodarstw rolnych oraz o stanie zaległości podatkowych,

39. dokonywanie rozliczeń inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i opłaty targowej,

41. prowadzenie spraw dotyczących opłaty skarbowej,

42. weryfikacja wniosków, prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji oraz sprawozdawczość w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom,

43. współpraca z Referatami Urzędu, Samodzielnymi Stanowiskami i z organami: ewidencji gruntów i budynków, ewidencji pojazdów, architektoniczno – budowlanymi, skarbowymi itp. w zakresie zbierania informacji podatkowych,

44. rozpatrywanie wniosków o wydanie opinii w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych realizowanych przez Urząd Skarbowy a stanowiących dochody gminy,

45. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

46.wykonywanie zadań związanych z obsługą ewidencji działalności gospodarczej:

 a/ wydawania potwierdzeń przyjęcia wniosków do CEIDG o wpis, zmianę wpisu , zawieszenie lub wykreślenie działalności gospodarczej;                                                                                                                                        

b/ przekształcanie wniosków do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego i wprowadzenie w system,

47.wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, naliczanie opłat z tym związanych i wydanie stosownego zaświadczenia,

48.przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyznaczania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz określenia zasad lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

49.prowadzenie działań gminy związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych zgodnych z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:                                                                                                              a/ opracowywanie projektu i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych,                                                                                                                   

b/ sporządzanie sprawozdań z wydatków i realizacji w/w Programu,                                           

c/ prowadzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,

50.sporządzanie sprawozdań z wydatków i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-08 12:49
Referat Finansowy

1. Skarbnik Gminy - Tomasz Szymański

2. Zastępca Skarbnika Gminy - Krystyna Cholewińska

3. Inspektor ds. księgowości budżetowej - Jadwiga Czerwińska

4. Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - Barbara Chała

5. Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - Maria Domeradzka

6. Inspektor ds. egzekucji podatkowej - Jadwiga Kwiatkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 10:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7710
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-23 13:05:53