Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-07 11:32

Ogłoszenie o wyniku naboru

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-10 13:15

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-10 13:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 09:47

Protokół z II etapu przeprowadzonego naboru kandydatów

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-10 13:13

Protokół z II etapu przeprowadzonego naboru kandydatów na samodzielne stanowisko referenta do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-10 13:13

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-02 13:06

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na samodzielne stanowisko referenta do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-02 13:05

Ogłoszenie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 12:47

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 12:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 14:54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-16 11:49

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko inspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2009-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-16 11:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-28 09:16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-09 09:44

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko inspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-09 09:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-09 09:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-05 14:15
Wójt Gminy Sadkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-05 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-05 14:16
Nabór na stanowisko Kierownika GOPS został unieważniony - nie zgłosił się żaden kandydat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-27 08:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-29 08:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-29 08:32
Wójt Gminy Sadkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-06-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-28 11:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 11:32
sporządzony w dniu 9 października 2006 r. z przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-18 18:19

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Urząd Gminy w Sadkowicach

96-206 Sadkowice

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

„Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykształcenie wyższe,

b) nieposzlakowana opinia,

c) nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) posiada łącznie co najmniej czteroletni staż pracy

2) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) Znajomość przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, a przede wszystkim z zakresu:

- zamówień publicznych;

- ochrony środowiska;

- zagospodarowania przestrzennego

- prawa budowlanego;

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. Przygotowywanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczanie finansowe robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Urząd.

2. Opracowywanie potrzeb w zakresie inwestycji i remontów infrastruktury komunalnej i ustalenie sposobu ich realizacji.

3. Uzgadnianie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie;

4. Opisywanie rachunków i faktur dotyczących zamówień w ramach stanowiska pracy;

5. Organizowanie przetargów w ramach zamówień publicznych na zadania inwestycyjne, remontowe.;

6. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych, udział w programach, konkursach, szkoleniach itp. dotyczących spraw prowadzonych na stanowisku pracy i współdziałanie z innymi pracownikami referatów Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie uzyskiwania danych potrzebnych do dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;

7. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, w tym: -programowania i realizacji infrastruktury komunalnej; -prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących urządzeń komunalnych,

8. Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

9. Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego.

10. Przekazywanie i umieszczanie informacji podlegających publikacji z zakresu stanowiska pracy w Biuletynie Informacji Publicznej – zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);

4) Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom)

d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) zaświadczenie o stanie zdrowia,

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty należy składać w:

Urzędzie Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice, pokój nr 1

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownika Referatu Rolnictwa

i Gospodarki Komunalnej”

w terminie do dnia 29 września 2006 roku.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.sadkowice.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

Zasady wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.). Wynagrodzenie przewidziane dla stanowiska objętego naborem -

2 500 zł .

Sadkowice, dnia 15.09.2006 r. Wójt Gminy Sadkowice

dr Michał Siedlecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-15 14:23

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Urząd Gminy w Sadkowicach

96-206 Sadkowice

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

„Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykształcenie wyższe – preferowane w zakresie budownictwa

b) nieposzlakowana opinia,

c) nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) staż pracy

2) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) Znajomość przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, a przede wszystkim z zakresu:

- prawa budowlanego;

- zamówień publicznych;

- ochrony środowiska;

- zagospodarowania przestrzennego.

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 

1.       Przygotowywanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczanie finansowe robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Urząd.

2.       Opracowywanie potrzeb w zakresie inwestycji i remontów infrastruktury komunalnej i ustalenie sposobu ich realizacji.

3.       Uzgadnianie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie;

4.       Opisywanie rachunków i faktur dotyczących zamówień w ramach stanowiska pracy;

5.       Organizowanie przetargów w ramach zamówień publicznych na zadania inwestycyjne, remontowe.;

6.       Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania  środków zewnętrznych, udział w programach, konkursach, szkoleniach itp. dotyczących spraw prowadzonych na stanowisku pracy i współdziałanie z innymi pracownikami referatów Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie uzyskiwania danych potrzebnych do dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;

7.       Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, w tym:                                 -programowania i realizacji infrastruktury komunalnej;                                                            -prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących urządzeń komunalnych,

8.       Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

9.       Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego.

10.   Przekazywanie i umieszczanie informacji podlegających publikacji z zakresu stanowiska pracy w Biuletynie Informacji Publicznej – zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);

 

4) Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c)  kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) oświadczenie o stanie zdrowia,

f)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

   - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych –kopia,

   - dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów i Techników   

      Budownictwa-kopia.

Wymagane  dokumenty należy składać w:

Urzędzie Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice, pokój nr 1

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownika Referatu Rolnictwa

 i Gospodarki Komunalnej”

w terminie  do dnia 8 września 2006 roku.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.sadkowice.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

Zasady wynagrodzenia  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.). Wynagrodzenie  przewidziane  dla stanowiska objętego naborem  -

2 500 zł .

 

Sadkowice, dnia 23.08.2006 r.                                               Wójt Gminy Sadkowice

                                                                                                  dr Michał Siedlecki

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze:

 

"Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej"

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

 

Uzasadnienie:

 

w drodze konkursu, nie została wyłoniona osoba spełniająca wymagania na powyższe stanowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2006-08-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-23 19:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12643
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-09-05 14:16