Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Budżet na rok 2003
UCHWAŁA NR V/10/03
RADY GMINY W SADKOWICACH
z dnia 24 marca 2003r.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. “d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 109, art 113, art.116, art.124, art.128 ust.2 pkt. 1, art.135, art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014; z 1999r. Nr 38, poz.360, nr 49, poz. 485, nr 70, poz.778, nr 110, poz.1255; z 2000r. Nr 6, poz.69, nr 12, poz.136, nr 48, poz.550, nr 95, poz.1041, nr 119, poz.1251, nr 122, poz.1315 z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, nr 88, poz. 961, nr 98, poz.1070, nr 100, poz.1082, nr 102, poz. 1116, nr 125, poz. 1368; nr 145 poz.1623 z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 156, poz. 1300) Rada Gminy w Sadkowicach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2003 rok w wysokości – 7.044,694 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w wysokości – 7.550,070 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.1. Przypadające do spłaty w 2003 roku raty kredytów w kwocie – 325.000 zł
zostaną sfinansowane z dochodów budżetowych roku bieżącego.
2.Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy będzie kredyt bankowy w wysokości – 644.576 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości – 185.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr3

§4. Prognozę długu gminy przedstawia załącznik Nr 4

§5. Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 30.000 zł

§6. Dochody ustalone §1 uchwały obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 578.688 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§7. Wydatki określone w §2 uchwały obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 572.688 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej określonej w załączniku Nr 7, w wysokości – 6.000 zł.

§8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9.1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2003r stanowi załącznik Nr 9.

2.Wieloletni program inwestycyjny stanowi załącznik Nr 10.

§10.1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości – 44.000 zł
2.Określa się wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 75.100 zł§11.Określa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Dochody budżetu państwa do uzyskania przez gminę w 2003r określa załącznik Nr 12/

§13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

§15. Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę – 500.000 zł/.

§16. Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy:
1.Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r w terminie do dnia 31 sierpnia 2003r w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok w terminie do dnia 31 marca 2004r w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§18. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały poprzez rozplakatowanie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do dnia 1 stycznia 2003r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ŁódzkiegoPrzewodniczący Rady Gminy

Janusz Szymczyk

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz B.Śledzińska i M.Bińkowski
    data wytworzenia: 2003-06-27
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-27 15:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9991
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:25:46