Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/133/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2020 z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” poprzez realizację operacji pn: Budowa sieci wodociągowych w gminie Sadkowice” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-04-24 08:26

Uchwała Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-04-24 08:12

Uchwała Nr XXIII/131/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-04-24 08:10

Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:46

Uchwała Nr XXII/129/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:43

Uchwała Nr XXII/128/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Sadkowice w 2021 roku

 • autor informacji: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:41

Uchwała Nr XXII/127/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:38

Uchwała Nr XXII/126/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:36

Uchwała Nr XXII/125/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:33

Uchwała Nr XXII/124/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:31

Uchwała Nr XXII/123/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:30

Uchwała Nr XXII/122/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice"

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:28

Uchwała Nr XXI/121/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:43

Uchwała Nr XXI/120/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:42

Uchwała Nr XXI/119/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego ( z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej)

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:38

Uchwała Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej)

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:35

Uchwała Nr XXI/117/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

 • autor informacji: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:22

Uchwała Nr XXI/116/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie

 • autor informacji: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:20

Uchwała Nr XX/115/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:31

Uchwała Nr XX/114/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:18

Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Sadkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:16

Uchwała Nr XX/112/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:15

Uchwała Nr XX/111/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:11

Uchwała Nr XX/110/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:10

Uchwała Nr XX/109/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:10

Uchwała Nr XX/108/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:07

Uchwała Nr XX/107/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-24 08:25

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1568449
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-28 14:31

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl