Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zwołuję  XL Sesję Rady Gminy Sadkowice na wniosek Wójta Gminy Sadkowice na dzień 10 grudnia 2021 r. (piątek) na godzinę 1000  - w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.      

 

            Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-06 15:07

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zwołuję  XXXIX Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) na godzinę 900- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Informacja o wysokości podatków i opłat lokalnych w 2022 roku.
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2019 r. Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Sadkowice na lata 2022-2025”.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sadkowice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Sadkowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sadkowice.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.                                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2021-11-19 14:41

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zwołuję  XXXVIII Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 28 października 2021 r. (czwartek) na godzinę 900- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-10-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2021-10-25 14:18

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję  XXXVII Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 30 września 2021 r. (czwartek) na godzinę 900- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania ,,Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-09-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-24 15:29

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję  XXXVI Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 7 września 2021 r. (wtorek) na godzinę 800- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy Skierniewice.
 11. Wolne wnioski.

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-02 15:06

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję  XXXV Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 30 lipca 2021 r. (piątek) na godzinę 900- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu na rzecz wsparcia rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-27 10:40

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję  XXXIV Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) na godzinę 900- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy - Debata nad RAPORTEM O STANIE GMINY SADKOWICE NA KONIEC 2020 ROKU. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sadkowice wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadkowice za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadkowice za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sadkowice w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 11:36

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję   XXXIII  Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień   31 maja 2021 r. (poniedziałek) na godzinę 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wręczenie nagród finalistom olimpiady wojewódzkiej.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2020 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przeprowadzenie referendum ludowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wścieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 16. Przedstawienie RAPORTU O STANIE GMINY SADKOWICE NA KONIEC 2020 ROKU.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

                                                                          

                                                   Przewodniczący    Rady   Gminy

                                                                    Jan  Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-25 17:47

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję   XXXII  Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień   17 marca 2021 r. (środa) na godzinę 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wręczenie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w roku 2021.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (Poradnia Psychologiczna pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz niezbędnego sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 18. Roczne sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach za 2020 rok.
 19. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sadkowice działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020.
 20. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacja zadań w 2021 r.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach za rok 2020.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-12 09:01

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień  28 stycznia 2021 r. (czwartek) na godzinę 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR  VIII/50/2019  Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w   Gminie Sadkowice na lata 2019 – 2021.     
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadkowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2021 – 2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2019 r. Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 15:07

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję w formie korespondencyjnej XXX Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień  22 grudnia 2020 r. (wtorek) na godzinę 1000.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadkowice na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30.04.2013 r. w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sadkowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2020-2033.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                        Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-17 08:58

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję  w formie korespondencyjnej XXIX Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień  27 listopada  2020 r. (piątek) na godzinę 1000.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Informacja o wysokości podatków i opłat lokalnych w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Rokitnica-Kąty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2020-2033.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-25 14:34

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

OR.0002.9.2020                                                       Data:    05  listopada 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) (na wniosek Wójta Gminy Sadkowice)  oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję  w formie korespondencyjnej XXVIII Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień  09 listopada  2020 r. (poniedziałek) na godzinę 1130.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2020-2033.
 9. Zamknięcie sesji.

                                                                                            z poważaniem

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-05 15:25

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

OR.0002.8.2020                                                                   Data:   18 września 2020 r.

              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję  XXVII Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 25 września 2020 r. (piątek) na godzinę 900- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadkowice.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-18 15:32

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Sadkowice zwołuję  XXVI Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 4 września 2020 r. (piątek) na godzinę 9:00- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 15:09

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-04 13:50

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Sadkowice w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-15 15:28

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 25 marca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-19 13:03

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 19 lutego 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-14 14:56

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 30 stycznia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-01-24 15:28

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 30 grudnia 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-12-23
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-23 15:04

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 12 grudnia 2019 r. o godz. 12:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-06 15:14

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 27 listopada 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-11-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-22 11:13

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 25 października 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-10-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-21 16:05

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 4 października 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-02 14:56

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-19 10:34

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 26 sierpnia 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-21 15:15

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 14 sierpnia 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-08-08
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-09 14:32

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 26 lipca 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 15:19

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 18 czerwca 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 14:16

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-05-27 12:29

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sadkowice na dzień 29 maja 2019 r. o godz. 9:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-05-27 12:29

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sadkowice na dzień 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-05 08:28

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sadkowice na dzień 21 marca 2019 r. o godz. 9:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-18 11:42

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sadkowice na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 9:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 15:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 15:12

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sadkowice na dzień 18 lutego 2019 r. o godz. 12:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-15 09:05

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sadkowice na dzień 30 stycznia 2019 r. o godz. 9:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-24 17:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-24 17:46

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sadkowice na dzień 20 grudnia 2018 r. o godz. 8:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-17 13:06

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 29 listopada 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-23 10:17

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-15 10:51

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43354
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-07 14:07