Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 1. opracowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 3. udostępnianie projektów ogólnego miejscowego planu zagospodarowania do publicznego wglądu, popularyzacja ich treści,
 4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu,
 7. wydawanie decyzjii prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
 9. prowadzenie rejestru spraw związanych z wydaniem koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego na terenie gminy,
 10. dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznych uzbrojenia terenu,
 11. ocena potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustalenia kierunków i sposobów ich zaspakajania,
 12. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji oraz modernizacją i remontami w zakresie: infrastruktury sportowej, oświatowej oraz innych urządzeń i obiektów komunalnych, począwszy od czynności przygotowawczych przetargów, zawieranie umów z wykonawcami oraz rozliczanie i odbiór wykonywanych zadań
 13. opracowanie wniosków o przyznanie dotacji, pożyczek, kredytów, środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne,
 14. współdziałanie z pracownikami urzędu oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie planowania i realizacji inwestycji,
 15. prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo budowlane w tym uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych graniczących z nieruchomościami i urządzeniami komunalnymi
 16. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przydzielonych zadań,
 17. organizowanie odbioru, transportu, utylizacji azbestu miedzy innymi poprzez wyłonienie wykonawców tych zadań,
 18. bieżące aktualizowanie Wojewódzkiej Bazy danych o azbeście,
 19. aktualizowanie programów dotyczących gospodarki azbestem,.
 20. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 21. nadzór nad rekultywacją łąk i pastwisk.
 22. nadzór nad eksploatacją i konserwacją urządzeń melioracyjnychkwaterowych,
 23. nadzór nad przepustami pod drogami gminnymi, wewnętrznymi,
 24. udział w rozprawach wodno-prawnych,
 25. sprawy wynikające z ustawy Prawo Wodne, a właściwe dla jednostek samorządu terytorialnego,
 26. utrzymanie zieleni w miejscach publicznych,
 27. opracowywanie projektów wniosków o przyznanie dotacji, pożyczek, kredytów, środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne,
 28. organizowanie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy Sadkowice,
 29. wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 30. prowadzenie spraw dotyczących bezpańskich psów,
 31. prowadzenie współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii, policją fundacjami,
 32. ewidencja gospodarstw agroturystycznych,
 33. prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 12:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:45

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Referent ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej - Ewa Skiba

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 11:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6763
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-23 13:45:55